Filozofia Wiedza

Trójca Święta

Przed Soborem Nicejskim Chociaż rozwinięta doktryna o Trójcy Świętej nie jest wyraźnie wyłożona w księgach tworzących Nowy Testament, została ona po raz pierwszy sformułowana, gdy pierwsi chrześcijanie próbowali zrozumieć relację między Jezusem a Bogiem w swoich dokumentach biblijnych i wcześniejszych tradycjach. Ojcowie Antiocheńscy potwierdzali bóstwo Chrystusa i mówili o „Ojcu, Synu i Duchu Świętym”, chociaż […]

Filozofia

Krytycyzm wobec religii

Na początku XVI wieku Niccolò Machiavelli powiedział: „My, Włosi, jesteśmy niereligijni i skorumpowani ponad innych… ponieważ kościół i jego przedstawiciele dali nam najgorszy przykład”. Dla Machiavellego religia była jedynie narzędziem, przydatnym dla władcy chcącego manipulować opinią publiczną. W XVIII wieku francuski filozof oświeceniowy Voltaire był deistą i mocno krytykował nietolerancję religijną. Voltaire skarżył się na […]

Filozofia Wiedza

Pochodzenie i funkcja religii

Pochodzenie i funkcja religii Konstrukt społeczny Dennett i Harris twierdzą, że religie teistyczne i ich pisma święte nie są bosko natchnione, ale stworzone przez człowieka w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, biologicznych i politycznych. Dawkins równoważy korzyści płynące z wierzeń religijnych (psychiczne ukojenie, budowanie wspólnoty i promowanie cnotliwych zachowań) z wadami. Taka krytyka traktuje religię jako […]

Filozofia Wiedza

Bóg i zło w biblii

Bóg i zło w Biblii Biblia zawiera liczne przykłady zadawania przez Boga zła, zarówno w postaci „zła moralnego” wynikającego z „grzesznych skłonności człowieka”, jak i „zła fizycznego” polegającego na cierpieniu. Te dwa biblijne użycia słowa zło pokrywają się z definicjami Oxford English Dictionary, który określa to słowo jako (a) „moralnie złe” i (b) „dyskomfort, ból […]

Filozofia Wiedza

Jezus w Nowym Testamencie

Jezus w Nowym Testamencie W listach Pawłowych publiczne, zbiorowe wzorce pobożności wobec Jezusa we wczesnej wspólnocie chrześcijańskiej odzwierciedlają perspektywę Pawła na boski status Jezusa, co badacze nazwali „binitarnym” wzorcem pobożności. Jezus jest przedmiotem modlitwy (1 Kor 1,2; 2 Kor 12,8-9), obecność Jezusa jest konfesyjnie przywoływana przez wierzących (1 Kor 16,22; Rz 10,9-13; Flp 2,10-11), ludzie […]

Filozofia

Medytacja

Choć stylów medytacji jest tak wiele, jak wiele jest tradycji religijnych i świeckich, które je praktykują, praktyki medytacyjne można (ogólnie) podzielić na dwie grupy w oparciu o ich odpowiednie punkty skupienia: te, które skupiają się na elementach gestalt ludzkiego doświadczenia („pole” lub tło percepcji i doświadczenia) są określane jako praktyki „mindfulness”, a te, które skupiają […]